Aanmelden

Privacyverklaring

ALGEMEEN

Stichting De Heraut is uitgever van weekblad De Heraut. Daarnaast verleent zij, binnen haar statutaire doelstelling, in beperkte mate diensten, zoals het verzorgen van drukwerk, aan andere rechtspersonen met een ideële doelstelling.

Stichting De Heraut hecht bij het verrichten van haar werkzaamheden veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we duidelijke informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om ieders privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting De Heraut houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.. 

Dit betekent dat Stichting De Heraut in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van  persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit strikt nodig is voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegeven en deze respecteren.

PERSOONSGEGEVENS VAN ABONNEES

Persoonsgegevens van abonnees worden door de Stichting De Heraut verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het aan huis bezorgen of per post verzenden van de wekelijkse editie van De Heraut
 • Het incasseren van abonnementsgelden
 • Het versturen van facturen en verwerken van ontvangsten
 • De uitvoering van het financieel beheer van Stichting De Heraut

Voor de bovenstaande doelen kan de Stichting de volgende persoonsgegevens vragen:  

Naam: voorletters, voorvoegsel(s), achternaam; Adres: straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats; Nummer bank- of girorekening; Tenaamstelling bank- of girorekening

PERSOONSGEGEVENS VAN ZAKELIJKE RELATIES

De Stichting De Heraut beschikt over:

 • Persoonsgegevens van contactpersonen van bedrijven, ondernemers, instellingen en particulieren die gebruik maken van de (commerciële) diensten van de Stichting;
 • Persoonsgegevens van contactpersonen van bedrijven en ondernemers die diensten of producten leveren aan de Stichting of met wie de Stichting anderszins een zakelijke relatie heeft.
 • Persoonsgegevens van zakelijke relaties worden door Stichting De Heraut verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Administratieve doeleinden, zoals facturatie voor door of aan de onderneming verleende diensten of geleverde producten;
 • Communicatie over de opdracht.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
 • Voor de bovenstaande doeleinden kan Stichting de Heraut de volgende persoonsgegevens vragen:
 • Voornaam; tussenvoegsel; achternaam; (zakelijk) adres; (zakelijk) telefoonnummer; (zakelijk) e-mailadres; (zakelijk) bankrekeningnummer.

De persoonsgegevens worden door Stichting De Heraut opgeslagen voor bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst of opdracht.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die aan Stichting De Heraut worden verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor genoemde doelen en niet aan derde partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn in het kader van justitieel onderzoek.  Verder zullen wij alleen persoonsgegevens delen met derden als de betrokkene ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Stichting De Heraut bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. Voor zover het om persoonsgegevens van abonnees gaat, worden deze verwijderd na beëindiging van het abonnement en voor zover het om persoonsgegevens van zakelijke relaties gaat na beëindiging van de opdracht of andere zakelijke relatie.

BEVEILIGING

Stichting De Heraut heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stichting De Heraut van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht tot geheimhouding daarvan.
 • Voor het verkrijgen van toegang tot computersysteem waarop persoonsgegevens zijn opgeslagen maken wij gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Ter voorkoming van ongeautoriseerde toegang door derden tot het computersysteem wordt gebruik gemaakt van een adequaat werkende virusscanner.
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • De redactie is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en handelt daarnaar.

RECHTEN BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS

Degene om wiens persoonsgegevens het gaat, heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij ontvangen hebben. Tevens kan deze bezwaar maken tegen de verwerking van diens persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft deze het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan hem- of haarzelf of in diens opdracht aan een andere partij. Wij kunnenvragen om legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

JOURNALISTIEKE WERKZAAMHEDEN

De ten aanzien van abonnees en ondernemers geldende rechten en verplichtingen als hierboven beschreven zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de door de redactie van weekblad De Heraut in kader van journalistieke werkzaamheden verwerkte persoonsgegevens. Daarbij gelden echter ingevolge artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG voor de gegevens in redactionele artikelen enkele uitzonderingen. Onder meer heeft een persoon wiens persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam, in een journalistiek artikel zijn vermeld, geen recht om die gegevens te laten verwijderen, geen recht om een gegeven toestemming voor publicatie van die gegevens in te doen trekken en geen recht op rectificatie van die gegevens.  

COOKIES BELEID WEBSITE

Op de website van weekblad De Heraut (deheraut.nl) worden in beperkte mate cookies gebruikt.. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. Weekblad De Heraut maakt in geen geval gebruik van tracking cookies voor commerciële doeleinden. Weekblad De Heraut gebruikt wel technische,  functionele en analytische cookies, maar daarbij wordt de privacy van de bezoeker zoveel mogelijk gerespecteerd.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website dan wel dienstbaar aan het gebruiksgemak van de bezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van de bezoeker. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

De zogenoemde functionele sessiecookies worden gebruikt voor het leveren van services of om uw voorkeursinstellingen op te slaan. Bijvoorbeeld voor het opslaan van voorkeuren van de bezoeker en het opsporen van misbruik van onze websites.

Analytische cookies worden gebruikt om het bezoek aan onze website te analyseren. Wij analyseren bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat onze websites bezoekt, de tijdsduur van de bezoeken, de volgorde van de bezochte pagina's en of de pagina's van een website moeten worden aangepast. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen we onze websites gebruikersvriendelijker inrichten. Verder worden deze cookies gebruikt om mogelijke technische problemen op de websites op te lossen.

Een bezoeker kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de bezoeker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen

VRAGEN

Indien iemand na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de redactie van De Heraut, mailadres : de.heraut@home.nl.

KLACHTEN

Degene die een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens kan hierover direct contact met ons opnemen via voormeld e-mailadres. Komen wij er samen niet uit dan is er altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 

IMG_9137IMG_9196IMG_9216IMG_9237aIMG_9230IMG_9223IMG_9250IMG_9253IMG_9228aIMG_9137IMG_9196IMG_9216IMG_9237aIMG_9230IMG_9223IMG_9250IMG_9253IMG_9228aIMG_9137IMG_9196IMG_9216IMG_9237aIMG_9230IMG_9223IMG_9250IMG_9253IMG_9228aIMG_9137IMG_9196IMG_9216IMG_9237aIMG_9230IMG_9223IMG_9250IMG_9253IMG_9228aIMG_9137IMG_9196IMG_9216IMG_9237aIMG_9230IMG_9223IMG_9250IMG_9253IMG_9228aIMG_9137IMG_9196IMG_9216IMG_9237aIMG_9230IMG_9223IMG_9250IMG_9253IMG_9228aIMG_9137IMG_9196IMG_9216IMG_9237aIMG_9230IMG_9223IMG_9250IMG_9253IMG_9228aIMG_9137IMG_9196IMG_9216IMG_9237aIMG_9230IMG_9223IMG_9250IMG_9253IMG_9228a